Meny

Retur av elavfall i butiken

Från och med den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning börja ta emot uttjänta konsumentprodukter.

De nya reglerna gäller alla butiker som säljer elprodukter, oavsett om du är importör, producent eller ren distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats (SFS 2014:1075).

Svensk Handel har under de senaste åren arbetat med frågan tillsammans med representanter från medlemsföretagen, för att diskutera hur man praktiskt kan lösa de nya kraven för handeln. Svensk Handel har också under resans gång fört en dialog med Naturvårdsverket och El-Kretsen.

En nyhet som främst drabbar handeln är den del om krav på utökad servicegrad till slutkonsumenten. Syftet är att öka insamlingsgraden och underlätta för konsumenten att kunna lämna ifrån sig uttjänt elutrustning på fler platser än idag.

Från och med den 1 oktober ska butiker som säljer elutrustning:

 • Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad
  en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • Vid försäljning (kassan) eller i butik (information/skyltar) informera kunden om möjligheten att lämna uttjänt elutrustning i butiken enligt principen ovan.
 • Större butiker med en försäljningsyta på mer än 400 kvm (elutrustning) ska också tillhandahålla en insamlingsplats för småel (25 cm) gratis till konsumenten, så kallad
  noll mot en-principen.
 • Lämna insamlad elutrustning från konsumenter till godkänt insamlingssystem (El-Kretsen med flera).

E-handeln

 • Då det inte anses lämpligt att konsumenter skickar elavfall, som normalt klassas som farligt avfall, med vanlig postförsändelse kommer e-handlare undantas från skyldigheten att ta tillbaka elutrustning.
 • Däremot omfattas e-handlare av informationsskyldigheten och ska i samband med att de säljer elprodukter lämna information om hur konsumenten ska hantera produkten när den blir avfall.
 • Därutöver anser Naturvårdsverket att det vore önskvärt att e-handlare informerar om eventuell möjlighet att återlämna elavfall till en fysisk butik, lagerlokal eller liknande som e-handlaren förfogar över.

Tillsyn av kommunen
Sveriges kommuner kommer nu att börja utöva tillsyn över butiker som säljer elutrustning kring kravet på information till konsumenten samt hantering och insamling av uttjänt elutrustning.


Mer information 

Artikel i Dagens Handel om elretur i butik
Naturvårdsverket – nya regler för elutrustning
El-Kretsen.se

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm

010-47 18 524

Skicka e-post

 

Publicerad: 2015.09.29  •  Senast uppdaterad: 2015.09.29