Meny

Övervakning med kamera i butik

Kameraövervakning i butik – detta gäller

Sveriges Radio rapporterar i ett nyhetsinslag om anställda i butiker som upplever sig övervakade av sin arbetsgivare. Med anledning av det följer här information om vad som gäller när kameraövervakning finns i butiker.

Läs mer på Datainspektionens webbplats. Medlemsföretag i Svensk Handel kan även vända sig Svensk Handels säkerhetsavdelning för rågivning, tel: 010-47 18 500 (växel)

Hur vanligt är det att butiker har installerat kameraövervakning?
– Kameraövervakning är relativt vanligt i svenska butiker. I och med den nya kameraövervakningslagen, (2013:460) har det blivit enklare att installera kameror då man inte behöver söka tillstånd för övervakning i butiksmiljön, enbart anmälan till länsstyrelsen samt samverkan med arbetstagarrepresentant krävs.

Vad är syftet med övervakningskameror?
– De butiker som har installerat kameror har oftast haft stora problem med stölder, rån, bedrägerier och hot eller våld. Kameraövervakningen ses oftast som en trygghetsskapande åtgärd för kunder, anställda och ägare.

– Övervakning innebär dock alltid ett intrång i den personliga integriteten varför det är väldigt viktigt att kamerorna och det inspelade materialet hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Som handlare kan man bli skadeståndsskyldig om man använder materialet på fel sätt.

För vilka ändamål får kameraövervakning användas?
– För säljytan gäller att syftet med kameraövervakningen ska vara att förebygga och/eller att utreda brott. För ytor dit allmänheten ej äger tillträde, exempelvis lager och personalutrymmen, är även förebyggande av olyckor ett godtagbart syfte.

Vad bör butiker tänka på om de vill installera kameraövervakning?
– Det viktigaste är att fundera på varför butiken behöver kameror. Utan ett tydligt syfte bör man inte investera i kameror. Enlig lagen ska syftet arbetas fram i samråd med personalrepresentanter och dokumenteras skriftligt. Det fungerar sedan som grund inför val av system, placering med mera.

– Det är viktigt att informera om syftet med installationen, vad det inspelade materialet får användas till och vilka som har tillgång till materialet.

– Vissa områden får aldrig övervakas. Hit hör bland annat omklädningsrum, toaletter och provrum.

– Området utanför butiken får inte övervakas utan tillstånd. Kamerorna får inte heller ta upp ljud eller vara fjärrstyrda utan särskilt tillstånd.

Vad får kameraövervakning inte användas till?
– Bildmaterialet får endast användas för att uppnå syftet med övervakningen, det vill säga att förebygga och utreda brott samt förebygga olyckor. Att gå igenom det inspelade materialet för att exempelvis se hur väl personalen utför sitt arbete är inte tillåtet.

– Om någon ur personalen misstänks för brott får det inspelade materialet användas för att utreda det, precis som för alla andra brott i butiken.

– Det inspelade materialet får inte spridas hur som helst. Det kan överlämnas till polis som bevismaterial. Handlaren får inte själv lägga ut filmerna på sociala medier för att få tips från allmänheten om misstänkta förövare.

– Endast via polisen kan filmer visas i TV-program som Efterlyst eller Brottscentralen. Bilderna får inte heller spridas till en större grupp, till exempel via e-post. Endast de personer som behöver se bilderna för att uppnå syftet med övervakningen ska ha tillgång till materialet.

Hur bör butiker informera personal och kunder om att kameraövervakningen finns?
– Det ska framgå för alla som vistas i lokalen/området att det är övervakat med kamera. Skyltar vid alla entréer samt genomgång med personalen om övervakningen är viktiga delar i informationsarbetet.

Vad ska man göra om man är osäker på vilka regler som gäller för kameraövervakning?
– Som medlem i Svensk Handel bör man alltid kontakta säkerhets-, arbetsmiljö- eller arbetsrättsexperterna vid Svensk Handel om man känner sig osäker. Anställda kan vända sig till sin fackliga organisation.

Vad ska man göra om man misstänker att kameraövervakning används på ett felaktigt sätt?
– Om man som anställd känner sig osäker på syftet eller användandet av kameraövervakning i butiken bör man i första hand vända sig till sin närmaste chef.

– Om det känns obehagligt kan ett skyddsombud eller någon annan arbetstagarrepresentant vara en lämplig person att börja med. Om man inte kan finna en lösning lokalt får man vända sig till sitt fackförbund.

Svensk Handels medlemmar kan vända sig till Svensk Handels arbetsrättsjurister eller säkerhetsexperter för kostnadsfri rådgivning. Kunder som har frågor om kameraövervakningen i butiker bör kontakta den ansvarige för butiken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kameraövervakning.

Ytterligare information finns i Arbetsgivargiuden för Svensk Handels medlemmar.

  • Publicerad: 2014-10-21
  • Uppdaterad: 2014-10-22