Meny

Nya regler kring plastkassar

Sverige har nya regler för plastpåsar i butik. De nya reglerna innebär att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan.

1. Vad innebär detta för dig som handlare?

Lagen träder i kraft den 1 juni och då måste du:

  • informera om plastpåsars miljöpåverkan
  • informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska innehålla alla tre delar.

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket.

2. Konkreta tips för dig som handlare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar. (I Storbritannien har handlare t ex infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse!).
  • Informera dina kunder om miljökonsekvenser av plastbärkassar
  • Informationen måste vara igång senast den 1 juni.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Förbered dig så fort som möjligt på att ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

3. Den nya svenska lagen – Bakgrund

Regeringen har beslutat om en ny förordning om plastbärkassar som trädde ikraft 13 december 2016.

Syftet med förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå mer effektivt resursutnyttjande

Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:

  • 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och
  • 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

Förordningen omfattar alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls (såväl tunna som tjocka påsar). Förordningen omfattar inte tunna plastbärkassar (tunnare än15 mikrometer) och som behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt. Flergångskassar omfattas inte heller.

Svensk Handel har framfört till Naturvårdsverket att det blir mycket svårt för handeln att på ett trovärdigt sätt kunna hänvisa kunder till andra typer av bärkassar då det inte finns en neutral livscykelanalys gjord som beskriver fördelarna med olika typer av påsar i olika material utifrån svenska förhållanden.

För att underlätta för företag har Naturvårdverket tagit fram en vägledning kring informations-skyldigheten mot konsument. Här hittar du hela förordningstexten.

Rapporteringsskyldighet

Förordningen innebär också att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige måste rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. Rapporteringsskyldigheten gäller från och med den 1 januari 2017 och innebär att handelsföretag som själva köper in plastbärkassar till Sverige måste börja rapportera dessa till Naturvårdsverket. Plastbärkassarna ska rapporteras i antal och uppdelat på tunna respektive tjocka plastbärkassar. Rapportering ska ske första gången kvartal ett 2018 för 2017 års förbrukning. Dock senast 31 mars.

Läs mer om hur du ska rapportera

Ytterligare vägledning kring de nya skyldigheterna i förordningen om plastbärkassar 

4. EU-beslutet – Bakgrund

EU vill minska förbrukningen av tunna plastbärkassar inom unionen då man anser att nuvarande förbrukningsnivå inom EU leder till stor nedskräpning och ineffektivt utnyttjande av resurser. Plastbärkassar med en väggtjocklek under 50 mikrometer (sk tunna plastbärkassar), är de påsar som utgör den största delen av det totala antalet plastbärkassar som förbrukas inom unionen. Denna typ av påsar anses återanvändas mindre ofta än tjockare plastbärkassar och man anser därför att tunna plastbärkassar blir avfall snabbare.

2015 fattade EU därför beslutet att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Målet är att skapa en bättre miljö och att effektivisera resursanvändningen.

Därför har EU beslutat att målet är att varje person ska högst förbruka 90 tunna plastpåsar per person och år till 2020. Till och med 2025 är målet är minska förbrukningen ytterligare, till 40 påsar per person och år. I Sverige använder vi varje år uppemot 1,3 miljarder plastbärkassar. Det innebär att en genomsnittlig svensk förbrukar ca 198 påsar per person och år.

Sverige har valt att även vilja minska förbrukning av tjocka plastbärkassar, dvs påsar över 50 my, och har därför inkluderat dem i den svenska förordningen.

För att vi ska lyckas nå dessa mål krävs en beteendeförändring hos oss alla! Handeln har här en viktig roll att spela och kan bidra till att motverka en onödig konsumtion av plastbärkassar.

Relaterat innehåll

Skylt – Om påsar – kort

Skylt – Om påsar – lång

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm

010-47 18 524

010-47 18 524

 

 

Publicerad: 2017.05.24  •  
Senast uppdaterad: 2017.05.24